Forretningsorden for Integrationsrådet

Kapitel 1 - Integrationsrådets formål og opgaver
§ 1. Integrationsrådet har til formål at rådgive om og medvirke til, at Silkeborg Kommunes integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Silkeborg Kommune.

Stk. 3. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Kapitel 2 - Integrationsrådets sammensætning
§ 2. Integrationsrådet består af det antal borgere, som Arbejdsmarkedsudvalget godkender dog ud fra den beskrevne fordeling i § 2 stk. 2.

Stk. 2. Medlemmerne godkendes af Arbejdsmarkedsudvalget og findes blandt borgere med bopæl i Silkeborg Kommune og efterfølgende fordeling. Byrådet udpeger Byrådets repræsentanter.

• 2 medlemmer udpeget af Byråd blandt Byrådets medlemmer
• 1 medlem indstillet af boligforeningerne
• 1 medlem indstillet af LO
• 1 medlem indstillet af skolebestyrelserne
• 1 medlem indstillet af den institution, der driver sprogskoleaktiviteter i Silkeborg Kommune.
• 1 medlem indstillet af Frivilligcentret i Silkeborg Kommune.
• Arbejdsmarkedsudvalget godkender desuden et antal medlemmer blandt borgerne i Silkeborg Kommune
uanset baggrund og herkomst. Borgere med etnisk oprindelse fra 3. verdens lande tilgodeses i udpegningsperioden.

Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i § 25 i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har fundet sted.

Stk. 4. Der gennemføres en valgprocedure i november forud for valgperioden. Arbejdsmarkedsudvalget godkender forud for valget den kommende valgprocedure.

§ 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt rådets medlemmer og Byrådet har udpeget Byrådets repræsentanter til rådet.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand efter reglerne i § 24 stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.

Stk. 3. Der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg, jf. § 3 stk. 2, hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet, eller hvis et simpelt flertal af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvorunder valget skal afholdes.

Stk. 4. Såfremt der kommer nye medlemmer i løbet af valgperioden, så indtræder disse som menigt medlem på lige vilkår, som de øvrige medlemmer.

§ 4. Et medlem af integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen. Hvis et medlem dør udpeges et nyt medlem.

Kapitel 3 - Integrationsrådets virksomhed
 § 5. Integrationsrådet afholder møde mindst 4 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.

Stk. 2. Integrationsrådet afholder endvidere møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet.

§ 6. Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest én uge før mødets afholdelse.

Stk. 2. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end 1 uge.

Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsorden, jf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler udsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom.

§ 7. Integrationsrådets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Integrationsrådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i et møde i rådet i det omfang, der er behov herfor.

§ 8. Integrationsrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Er formanden og næstformanden fraværende ved et møde, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal.

Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, som integrationsrådet skal stemme om.

§ 9. Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse.

§ 10. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

Stk. 2. Integrationsrådets vejledende udtalelser offentliggøres og kan sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

§ 11. Forvaltningslovens regler om inhabilitet skal være gældende for medlemmerne af integrationsrådet.

Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som nævnt i forvaltningslovens § 3 stk. 1, skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6 stk. 1.

§ 12. Integrationsrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder, jf. § 7 stk. 2, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom.

§ 13. Der optages referat af integrationsrådets beslutninger. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført referatet. Udkast til referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse til rådets medlemmer.

Stk. 2. Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af integrationsrådet på det førstkommende møde protesterer herimod.

Stk. 3. Referatet offentliggøres efter mødet på Integrationsrådets hjemmeside.

Stk. 4. Det godkendte referat udsendes til integrationsrådets medlemmer

Kapitel 4 - Sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet
§ 14. Job- og Borgerserviceafdelingen står for sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet, herunder for offentliggørelse af rådets udtalelser og godkendte referater mm.
Sekretariatet drager endvidere i fornødent omfang omsorg for at holde integrationsrådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Kapitel 5 - Økonomiske forhold vedrørende integrationsrådets virksomhed
§ 15. Udgifterne ved integrationsrådets arbejde afholdes af Byrådet på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af Silkeborg Byråd i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Kapitel 6 - Integrationsrådets beretning
§ 16. Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning eller giver arbejdsmarkedsudvalget en mundtlig beretning over rådets virksomhed.

Kapitel 7 - Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 17. Denne forretningsorden er vedtaget af Byrådet på Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling den 15.12. 2014.
Stk. 1. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af Silkeborg Byråd i Silkeborg Kommune.